Všeobecné obchodné podmienky - Dentique

Kalinčiakova 31
831 04 Bratislava

Pon-Pia: 08:00-16:30
Sob-Ned: Zatvorené

Dentique Objednať sa online

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zariadení Dentique prevádzkované Smile4life s.r.o. .

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb (ďalej ako „VOP“), upravujú práva a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Smile4life s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 31, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 52 744 329, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 142416/B, DIČ: 2121151175 v zariadení jeho ambulancie Dentique na adrese Kalinčiakova 31, Bratislava a na stránke www.dentique.sk (ďalej ako „Poskytovateľ“) a Klientov, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť a ostatné doplnkové služby poskytované poskytovateľom.  Poskytovateľ, prehlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami v zmysle príslušných predpisov vykonávať úkony poskytovania zdravotnej starostlivosti Klientom, a že tú bude poskytovať Klientovi len taká osoba ktorá v zmysle príslušných predpisov je oprávnená také úkony poskytovať.

Za Klienta sa v zmysle týchto VOP považuje klient ktorý je vo vzťahu pacienta k Poskytovateľovi. Ak je Klientom maloletý pacient rozhoduje za neho jeho zákonný zástupca a Poskytovateľ je povinný všetky ostatné úkony konzultovať a dôkladne vysvetliť pacientovi podľa schopnosti maloletého úkonom porozumieť, ako aj jeho zákonnému zástupcovi, ktorý je povinný sa dostaviť s maloletým pacientom. Poskytovateľ samostatne rozhoduje a prijíma Klienta na základe vlastného uváženia. Nik nemá nárok na to aby bol Klientom (pacientom) ak s tým Poskytovateľ nesúhlasí a Poskytovateľ je oprávnený odoprieť prijať pacienta ako Klienta, čo je na uvážení Poskytovateľa podľa dostupných možností.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb uzatváranej medzi Poskytovateľom a Klientom pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb.

Účelom VOP je vymedziť podrobnosti právnych vzťahov založených medzi Poskytovateľom a Klientom Dohodou a týmito VOP pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb.

Tieto VOP sa vzťahujú na poskytovanú Zdravotnú starostlivosť podľa aktuálneho cenníka poskytovaných zdravotných úkonov v rámci dentálnej zdravotnej starostlivosti, ktorý nájdete na www.dentique.sk/cennik-prelinkovaťs aktívnym linkom. Poskytovateľ sa môže rozhodnúť poskytnúť stálym Klientom zľavu na základe jeho vlastného rozhodnutia, prípadne na základe platných zliav na základe newslettra. Poskytovateľ nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, všetky úkony si podľa cenníka Klient hradí sám.

 

Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, uzatvorenie a trvanie Dohody

 

Poskytovateľ sa na základe platnej a účinnej Dohody (písomná alebo ústna) zaväzuje poskytnúť/poskytovať Klientovi zravotnú starostlivosť špecifikovanú dohodou medzi Poskytovateľom a Klientom v liečebnom pláne / dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti / na základe súhlasu a poučenia klienta o úkone, a to za odplatu a to podľa dohodnutého druhu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s poskytovaním služieb zubnej ambulancie a dentálnej kliniky.

Dohoda medzi Poskytovateľom a Klientom bude založená na formuláre, ktorý Klient vyplní na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti v jeho zariadení ambulancie, v ktorom uvedie všetky údaje pravdivo a na zubnej prehliadke vykonanej poverenými osobami zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Poskytovateľ odporučí a vykoná zdravotnú starostlivosť a/alebo dlhodobý liečebný plán. Klient na výkon zdravotnej starostlivosti musí dať svoj súhlas.

Liečebný plán môže byť počas trvania poskytovania zdravotnej starostlivosti menený v prípadoch, ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré neboli zistené pred spracovaním liečebného plánu, resp. sa vyskytli v súvislosti s už poskytovanou Zdravotnou starostlivosťou. Všetky zmeny liečebného plánu musia byť Klientom odsúhlasené. V Prípade ak sa Poskytovateľ na zmene s Klientom nedohodnú, je Poskytovateľ oprávnený jednostranne skončiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie zdravotného úkonu, na základe jeho uváženia a nie je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ak to príslušné všeobecne záväzné predpisy pripúšťajú. Poskytovateľ môže odoprieť maloletého pacienta ak pacient predstavuje riziká pre kvalitné poskytnutie zdravotnej starostlivosti a jeho zákonný zástupca ho nie je schopný upokojiť. Poskytovateľ môže odoprieť pacienta mladšieho ako dva roky.

Poskytovateľ je oprávnený na základe zmien v liečebnom pláne meniť aj cenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti. So zmenou ceny za zdravotnú starostlivosť musí Klient súhlasiť. V Prípade ak sa Poskytovateľ na zmene ceny s Klientom nedohodnú, je Poskytovateľ oprávnený jednostranne skončiť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti predpísaným spôsobom v zmysle všeobecne záväzných predpisov (ďalej len „Poučenie“).

Klient, ktorý má právo na Poučenie podľa bodu 5 vyššie resp. jeho zákonný zástupca a má aj právo Poučenie odmietnuť. O odmietnutí Poučenia sa urobí písomný záznam a Poskytovateľ je oprávnený jednostranne odmietnuť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.

Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má každý Klient právo na:

a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity,

b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,

c) poskytnutie Poučenia,

d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa všeobecne záväzného predpisu možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,

e) odmietnutie odoberania a prenosu tkaníc a buniek ak tie nie sú predmetom úkonu s ktorým Klient vopred súhlasil,

f) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným, všeobecne záväzným právnym predpisom nie je Poskytovateľ zbavený tejto mlčanlivosti,

g) zmiernenie utrpenia/bolesti, pričom ak sa jedná o hradený úkon napr. pichnutie utlmovacej injekcie, ktorú pacient odmietne hradiť, Klient sa tohto práva zrieka,

h) humánny, etický a dôstojný prístup Poskytovateľa a

i) zvýšené hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou súvisiacou s vírusom COVID – 19.

V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať dohodnuté termíny ošetrenia, na ktoré bol objednaný. V prípade, ak Klientovi bráni v dodržaní termínu objednania vážna prekážka je Klient povinný informovať Poskytovateľa, že sa nedostaví na objednaný termín. Objednanie sa Klientom na termín je spoplatnené v zmysle príslušného cenníka. Ak sa klient bez nedostaví na objednaný termín, Poskytovateľ má nárok na úhradu poplatku za objednanie navýšeného o poplatok za nedostavenie sa na objednaný termín.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť skončená písomnou/ústnou vzájomnou dohodou medzi Klientom a Poskytovateľom. Poskytovateľ má právo ukončiť Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ak sa dozvie, že Klient poškodzuje jeho dobré meno vo vzťahu k tretím osobám, alebo ak Klient odmietne uhradiť úkony po ich poskytnutí.

 

Odplata

 

Klient uzatvorením Dohody (písomne/ústne) súhlasí s cenou za jednotlivé zdravotné úkony, ktoré Poskytovateľ navrhne a vykoná. Klient je povinný za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zaplatiť dohodnutú cenu Poskytovateľovi, ktorá bola určená na základe aktuálneho cenníka / prípadnej zľavy poskytnutej za úkon. Klient za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť zaplatí bezprostredne po jej poskytnutí.

 

Záverečné ustanovenia

 

Klient absolvovaním Zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa prehlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP v celom rozsahu a súhlasí s nimi. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie VOP, pričom ním upravené znenie sa stáva pre Klienta záväzné okamihom zverejnenia na www.dentique.sk.

 

Toto znenie VOP nadobúda právoplatnosť dňom 28.4.2021.